Buradaki videolar, Türkiye’de son 60 senedir ama özellikle 2000’li yıllardan sonra hızlanan “sekülerleşme” sürecine dair ilgi duyanlar için çekildi. Videolar “Sekülerleşme” kavramına ve “sekülerleşme teorisine” dair etraflı tartışmaları içermektedir. Türkiye’nin sekülerleşme süreci başta olmak üzere şu temel sorulara yanıtlar aranmaktadır: “Sekülerleşme nedir?, Sekülerleşme Teorisinin temel ayakları nelerdir?, Bilim, kentleşme ve kapitalizm sekülerleşmeyi nasıl hızlandırır?, Türkiye’nin sekülerleşme sürecinin göstergeleri nelerdir?”… Ayrıca konferanslarda en çok karşılaştığım 28 soruya da yanıt vermeye çalıştım.

Sekülerleşme Dersleri


Konusu: Bu video sekülerleşme kavramın tanımına ayrılmıştır. Sekülerleşmenin ne olduğu, kavramın içinde yer alan doğaüstü alan, din, dinîmsi yapılar, halk inançları açıklanarak detaylı şekilde tartışılmış ve diğer tanımlardaki eksiklikler ortaya konmuştur.

Videonun Okuma Metni
Videonun Youtube Görüntüsü


Konusu: Türkiye’de sekülerleşme kavramı sıklıkla laikleşme, dinsizleşme, dünyevileşme, ahlaksızlaşma, çağdaşlaşma ya da sekülerizm kavramları ile karıştırılmaktadır. Bu sebeple, sekülerleşme ve onun sıklıkla karıştırıldığı bu kavramlar arasındaki farklılıklar örnekler ve tarihsel perspektif yardımı ile tartışılmıştır.

Videonun Okuma Metni
Videonun Youtube Görüntüsü


Konusu: Bu video, kavramın günümüzdeki kullanım şeklini alana kadar Antik Roma’dan günümüze geçirdiği süreci, sistematik şekilde ortaya koymaktadır. Öncelikle tarihten 1950lere, ardından 1950lerden günümüze kadar kavrama dair yapılan tartışmalar ve temel eserler izleyiciye sunulmuştur.

Videonun Okuma Metni
Videonun Youtube Görüntüsü


Konusu: Bu video, Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Ok¬yanusya’daki “modernleşen” ülkelerin deneyimlediği sekülerleşme sürecinin tesadüfi olmadığını iddia ederken, aynı zamanda modernleşmenin sekülerleşme¬ye sebep olacağını savunan Sekülerleşme Teorisi’nin evrensel bir karakteri olduğunu vurgulamaktadır. Teorinin yer yüzünde modernleşen tüm coğrafyalarda toplumsal dönüşümleri anlamada kullanılabileceğini iddia etmektedir.

Videonun Okuma Metni
Videonun Youtube Görüntüsü


Konusu: Bilimsel gelişmelerin yaygınlaştığı coğrafyalarda dinin toplumsal gücünde azalma gerçekleşmektedir. Bilim sebebi ile din ve benzeri inançlar bireysel alana çekilmek zorunda kalıyorlar. Bu videoda böylesi bir ilişkinin sebepleri örneklerle açıklanmıştır.

Videonun Okuma Metni
Videonun Youtube Görüntüsü


Konusu: Kapitalizmin yaygınlaştığı coğrafyalarda dinin toplumsal gücünde azalma gerçekleşmektedir. Kapitalizm sebebi ile din ve benzeri inançlar bireysel alana çekilmek zorunda kalıyorlar. Bu videoda böylesi bir ilişkinin sebepleri örneklerle açıklanmıştır.

Videonun Okuma Metni
Videonun Youtube Görüntüsü


Konusu: Kentleşmenin yaygınlaştığı coğrafyalarda dinin toplumsal gücünde azalma gerçekleşmektedir. Kentleşme sebebi ile din ve benzeri inançlar bireysel alana çekilmek zorunda kalıyorlar. Bu videoda böylesi bir ilişkinin sebepleri örneklerle açıklanmıştır.

Videonun Okuma Metni
Videonun Youtube Görüntüsü


Konusu: Türkiye’de sekülerleşme teorisini eleştirenler, teorinin iddia etmediği şeyler üzerinden eleştiri sunmaktadırlar. Bu video, teoriye isnat edilen ama teori ile alakası olmayan iddiaların neden terk edilmesi gerektiğini beş madde altında tartışmaktadır.
1. Sekülerleşme teorisi ilerici ya da sekülerist bir ideoloji değildir.
2. Sekülerleşme teorisi toplumların aynı şekilde sekülerleşeceğini iddia etmez.
3. Sekülerleşme teorisi modernleşmenin ateistleştireceğini iddia etmez.
4. Sekülerleşme teorisinin başat unsuru ibadet etme oranları değildir.
5. Sekülerleşme teorisi lokal değildir.

Videonun Okuma Metni
Videonun Youtube Görüntüsü


Konusu: Bu video, sekülerleşmenin nasıl gerçekleştiğini açıklama iddiasına sahip olan üç teorinin (Dinî Pazar Modeli, Varoluşsal Güvenlik Teorisi ve Dinî Bireyselleşme Teorisi) neden kitapta savunulan -klasik- sekülerleşme teorisi kadar başarılı olamadıklarını tartışmaktadır. Öncelikle teorilerin neyi iddia ettikleri ortaya konmakta, ardından farklı coğrafyalardan örnekler ile teorilerin zayıf yönleri izleyiciye sunulmaktadır.

Videonun Okuma Metni
Videonun Youtube Görüntüsü


Konusu: Bu video Türkiye’nin İslam başta olmak üzere doğaüstü alandan uzaklaştığını, modernleşme sürecinin aynen sekülerleşme teorisinin iddia ettiği gibi Türkiye’nin de sekülerleşmesine neden olduğunu nitel ve nicel çalışmaları temel alarak görseller eşliğinde dokuz ayrı başlık altında ortaya koymaktadır.

Videonun Okuma Metni
Videonun Youtube Görüntüsü


Konusu: Bu video, konferanslarda, derslerde, sosyal medyada, röportajlarda ve kişisel sohbetlerde en çok sorulan 28 ortak soruya verilen kısa yanıtlardan oluşmaktadır. İzleyeceğiniz bölüm, 3 bölümden oluşan soru cevap kısmının 1. bölümüdür ve kitapta yer alan 28 sorunun 1. ve 12. sorular arasını kapsamaktadır.

Videonun Okuma Metni
Videonun Youtube Görüntüsü


Konusu: Bu video, konferanslarda, derslerde, sosyal medyada, röportajlarda ve kişisel sohbetlerde en çok sorulan 28 ortak soruya verilen kısa yanıtlardan oluşmaktadır. İzleyeceğiniz bölüm, 3 bölümden oluşan soru cevap kısmının 2. bölümüdür ve kitapta yer alan 28 sorunun 13. ve 20. sorular arasını kapsamaktadır.

Videonun Okuma Metni
Videonun Youtube Görüntüsü


Konusu:Bu video, konferanslarda, derslerde, sosyal medyada, röportajlarda ve kişisel sohbetlerde en çok sorulan 28 ortak soruya verilen kısa yanıtlardan oluşmaktadır. İzleyeceğiniz bölüm, 3 bölümden oluşan soru cevap kısmının 3. bölümüdür ve kitapta yer alan 28 sorunun 21. ve 28. sorular arasını kapsamaktadır.

Videonun Okuma Metni
Videonun Youtube Görüntüsü


Konusu:: Sekülerleşme teorisinin çöktüğünü ve dinî inançlara dönüş olduğunu iddia eden akademisyenlerin eserlerinde iki temel sorun vardır. Birincisi, bu çalışmalar ampirik veriye dayanmamaktadır. İkincisi ise bu çalışmalar sekülerleşme tartışmalarındaki temel akademik yöntemleri kullanmaktan ısrarlı şekilde kaçınmaktadırlar. Bu video ise sekülerleşme tartışmalarındaki bu yönteme dair sorunları, Türkiyeli akademisyenlerin de sıklıkla referans olarak gösterdiği Peter Berger üzerinden tartışmaktadır. Peter Berger’in “sekülerleşme teorisi çöktü” iddialarının yetersizliği, onun eserlerinde yaptığı hatalar ortaya konularak tartışılmıştır. Videonun ve okuma metninin ulaştığı sonuç, Peter Berger’in verisiz iddialarının referans olarak kullanılmaması gerektiğidir.

Videonun Okuma Metni
Videonun Youtube Görüntüsü